INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Finalitat

Gestió d’activitats socials, lúdiques i/o culturals i remissió d’informació d’activitats similars

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment.

Possible publicació d’imatges als mitjans de comunicació  i xarxes socials.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Informació addicional

Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari

 

L’interessat/da reconeix haver llegit la informació bàsica i addicional sobre el tractament de les seves dades personals. L’emplenament d’aquest formulari implica el seu consentiment exprés  i inequívoc per a l’esmentat tractament.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC)

ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC)

Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300

Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de gestionar la participació en activitats socials, lúdiques i /o culturals organitzades per aquestes entitats.

Així mateix, s’enviaran comunicacions electròniques promocionals o informatives sobre l’organització d’activitats i esdeveniments similars.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran fins que s’hagi desenvolupat l’acte i posteriorment durant els terminis exigits legalment.

Els enviaments de comunicacions promocionals o informatives es mantindrà  mentre que no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament és el vostre consentiment que atorgueu al facilitar les dades que se sol·liciten, en omplir i enviar aquest formulari.

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que en cap cas produeixi efectes retroactius.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les imatges (fotografies i/o vídeos) captades durant el desenvolupament de les activitats podran ser reproduïdes i utilitzades per a la seva difusió a través dels mitjans de comunicació del COEIC/AEIC (publicacions, pàgines web, etc.).  

No es preveuen altres cessions a terceres persones sense la vostra autorització expressa, excepte quan així s’estableixi legalment

No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

 

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC i AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

 

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat al COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions