INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Finalitat

Registre de   socis escolars i altres funcions previstees legalment i estatutàriament

Legitimació Compliment d’una obligació legal /interès legítim
Destinataris

No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Podeu consultar-la a continuació

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui es el responsable del tractament de les vostres dades personals? Identitat: ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC) Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300 Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades seran objecte de tractament per AEIC amb la finalitat de gestionar el Registre d’associats d’aquesta corporació, la relació amb els seus membres i la gestió comptable i administrativa dels mateixos. Així mateix, s’enviaran comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades les activitats organitzades o gestionades per aquesta entitat.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades facilitades es conservaran mentre que la persona interessada mantingui la condició de soci escolar, en tant no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament de les vostres dades és el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable. De conformitat amb l’article 14 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, les associacions han de disposar d’una relació actualitzada dels seus associats. Així mateix, el tractament està justificat per l’interès legítim atès que l’interessat és membre de l’entitat responsable.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen cessions a terceres persones sense la vostra autorització expressa, excepte quan així s’estableixi legalment No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. AEIC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions