Responsabilitat civil professional

La pòlissa garanteix als enginyers col·legiats/des la responsabilitat civil professional en què poden incórrer pels danys materials, corporals i patrimonials i perjudicis, causats involuntàriament a terceres persones per actes negligents, errors o omissions en la seva qualitat d'enginyer/a. Inclou les despeses de defensa davant reclamacions i demandes judicials.

Amplia la teva cobertura de Responsabilitat Civil

I gaudeix dels avantatges que t'ofereix!

COBERTURA

La cobertura bàsica de la pòlissa per a persones col·legiades/associades és de 150.000 € per sinistre. Aquells treballs en què la documentació estigui visada o certificada amb el CAP, aquesta cobertura s'incrementarà en 150.000 € per sinistre.

La cobertura de l’assegurança deixarà d’estar vigent en el moment que el col·legiat/da o associat/da es dona de baixa del col·legi.

Assegurances intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances S.A., corredoria vinculada a La Mutualitat dels Enginyers, M.P.S.
Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.

Raons per ampliar el teu capital

El nombre de reclamacions a enginyers/es industrials s’ha incrementat un 60% respecte del 2022.

Tenir una Ampliació de RC redueix la franquícia que va a càrrec de l’enginyer/a.

Les activitats d’enginyeria amb més reclamacions són les de projectista, director d’obra i coordinador de seguretat i salut.

En jubilar-te pots arribar a conservar el capital augmentat de per vida.

La tecnologia i avenços encareixen la indemnització dels danys materials en les reclamacions.

El barem d’autos amb el que es valora la indemnització per danys personals aquest 2023 s’ha incrementat un 8,50% respecte de l’any anterior.

AMPLIACIONS

És recomanable que l’enginyer/a revisi i ampliï la cobertura de la seva pòlissa de RCP. Tot enginyer/a pot ampliar el capital de la seva assegurança de RC bàsica (inclosa en la quota EIC). Les ampliacions es poden contractar individualment de forma esglaonada i comencen a partir dels 91.000€ de cobertura addicional i fins a un màxim de 2.855.000€.
Consulta els trams de les ampliacions
.

FRANQUÍCIA QUE CONTEMPLA LA PÒLISSA

Pots consultar la Taula de treballs que s’han de visar/certificar per tal de rebaixar la franquícia en cas de sinistre aquí.

DOCUMENTACIÓ

En aquest apartat, podeu consultar la pòlissa que hi ha actualment i l'assegurança col·lectiva. 
(Per veure aquests documents cal estar logat).

Assegurança de RCP

Aclariments de les cobertures

Document d’informació previ

TERMINIS DE RECLAMACIÓ

Els terminis de reclamació fan referència a durant quant de temps l’enginyer/a ha de respondre enfront als seus projectes/feines.
A continuació incloem els terminis corresponents, sens perjudici de les responsabilitats legals i sense tenir en compte
les interrupcions de prescripció.

Responsabilitat penal (via penal)

Segons la naturalesa, el termini pot ser de fins a 5 anys en els casos més habituals per a la professió d’enginyer/a.

Responsabilitat civil (via civil)

Catalunya España
Contractual 10 anys 15 anys
Extracontractual 3 anys 1 any

VOLS MÉS INFORMACIÓ?