Avantatges fiscals IRPF

Assegurances de La Mútua dels Enginyers amb avantatges fiscals

Gaudeix de desgravacions fiscals en contractar les teves assegurances de vida, accidents, invalidesa, dependència, estalvi i jubilació amb La Mútua dels Enginyers per a tu i la teva família. La llei d’IRPF reconeix desgravacions pels enginyers/es industrials col·legiats/des, sempre que estiguin contractades amb la seva mútua de referència.

TAULA COMPARATIVA DE DESGRAVACIONS FISCALS IRPF

Exemple de la diferència entre una assegurança (vida o accidents) de 1.000€/any de prima contractada amb La Mútua dels Enginyers vs una altra companyia o entitat asseguradora, a efectes de reducció fiscal a l'IRPF:

 

La Mútua dels Enginyers

Base liquidable IRPF
Reducció fiscal
% estalvi fiscal
25.000 € 300 € 30%
35.000 € 338 € 33,80%
55.000 € 400 € 40%
65.000 € 440 € 44%
95.000 € 460 € 46%
125.000 € 470 € 47%

 

Entitat asseguradora estàndar

Base liquidable IRPF
Reducció fiscal
% estalvi fiscal
25.000 € 0 € 0%
35.000 € 0 € 0%
55.000 € 0 € 0%
65.000 € 0 € 0%
95.000 € 0 € 0%
125.000 € 0 € 0%

 

Nota: Segons tipus impositius aplicables a Catalunya (any 2024).

 

QUI POT BENEFICIAR-SE?

1.

Enginyers/es industrials autònoms inclosos en el Sistema Alternatiu a la Seguretat Social amb La Mútua dels Enginyers

Més detalls

Deduïble el 100 % de les quotes satisfetes a La Mútua dels Enginyers amb limitació.

Limitació

Fins a un màxim del 100 % de la quota màxima per contingències comunes que en cada exercici econòmic s’hagi establert pel RETA.

  • Despesa deduïble per calcular el rendiment net de l'activitat econòmica fins a 16.030 €.
  • Addicionalment, si sobrepasses el límit anterior, podràs reduir-te fins a 5.750 € de la base imposable general del del preu de les assegurances de defunció, invalidesa, dependència i jubilació.
     

El límit dels 5.750 € és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència i quotes a mutualitats de previsió social.

2.

Enginyers/es col·legiats/des que cotitzen en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (Seguretat Social)

Més detalls

Pots deduir-te les quotes de les cobertures de: jubilació, invalidesa, dependència i defunció.

Reducció de la base d’IRPF

La reducció de la base imposable general de l’IRPF, podrà ser la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 5.750 € anuals.

Aquest límit és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència i quotes a mutualitats de previsió social.

 

3.

Enginyers/es col·legiats treballadors per compte aliè

Més detalls

Dedueix-te les quotes de les cobertures de: jubilació, invalidesa, dependència i defunció. Sempre que hi hagi un conveni entre el col·legi professional i La Mútua dels Enginyers en els termes establerts en la normativa.

Reducció de la base d’IRPF

La reducció de la base imposable general de l’IRPF, podrà ser la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 1.500 € anuals.

Aquest límit és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència i quotes a mutualitats de previsió social.

FAQS

P: SI TINC UNA ASSEGURANÇA DE VIDA CONTRACTADA AMB UN BANC LLIGADA A UNA HIPOTECA I CONTRACTO AQUESTA ASSEGURANÇA AMB LA MÚTUA DELS ENGINYERS, LA PODRÉ DESGRAVAR A L'IRPF?

R: Sí, amb les condicions establertes anteriorment. Si no la tens contractada amb La Mútua dels Enginyers, no la podràs desgravar.


P: L'ASSEGURANÇA DE SALUT ES POT DESGRAVAR?

R: Només la pots desgravar si ets autònom/a, fins a 500 €/any.

 

P: COM TRIBUTARAN LES INDEMNITZACIONS EN CAS QUE HAGI REDUÏT LES PRIMES DE LES ASSEGURANCES A L'IRPF?

R: Tributen com a rendiments del treball.

P: QUINA ÉS L'ASSEGURANÇA QUE TÉ AVANTATGES FISCALS PER A TOTHOM?

R: L’assegurança de dependència. Totes les persones que paguin assegurances que cobreixen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, poden reduir de la base imposable de l’IRPF les primes satisfetes.

El límit de reducció és de 5.750 € per a enginyers col·legiats i de 1.500 € per a la resta de persones. Aquests límits de reducció son conjunts per a plans de pensions individuals, PPA i aportacions a mutualitats de previsió social que cobreixin els riscs de defunció, invalidesa, dependència o jubilació.


P: LES ASSEGURANCES QUE TINC CONTRACTADES PELS MEUS FILLS/ES I EL MEU/MEVA CÒNJUGE TAMBÉ TENEN AVANTATGES FISCALS?

R: Sí, sempre que el prenedor de la pòlissa sigui l’enginyer/a industrial.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?