Towards zero environmental impact aviation

Comissió: Comissió de Mobilitat
Descripció: L'aviació és un mitjà de transport que creix ràpidament, amb constants al llarg del temps i que és extremadament difícil de descarbonitzar. A més, l'aviació és única perquè les emissions es produeixen a gran altitud, i això proporciona un mecanisme pel qual les emissions de l'aviació provoquen aproximadament el doble de l'escalfament que provocarien les mateixes emissions a la superfície.
 
Aquesta xerrada exposarà els reptes ambientals a llarg termini als quals s'enfronta l'aviació i com podem avançar cap a una indústria de l'aviació amb impacte ambiental zero. La xerrada es centrarà en:
- el sistema combustible-energia, on s'estan considerant diverses opcions de combustible alternatiu
- mesures operatives que poden mitigar l'escalfament "no CO2" de l'aviació, i
- un potencial manera d'aplicar la tecnologia de control d'emissions des del transport terrestre a l'aviació que podria reduir >90% dels impactes de la contaminació de l'aire de l'aviació.

La conferència es farà en anglès. 

Programa:
- Introducció: Manuel Martínez Sánchez, professor Emeritus del Massachusetts Institute of Technology
- Xerrada a càrrec de Steve Barrett, Professor of Aeronautics and Astronautics at the Massachusetts Institute of Technology
Moderador: Jordi Pons, professor de la UPC

Versión en castellano
La aviación es un medio de transporte que crece rápidamente, con constantes a lo largo del tiempo y que resulta extremadamente difícil de descarbonizar. Además, la aviación es única porque las emisiones se producen a gran altitud, lo que proporciona un mecanismo por el que las emisiones de la aviación provocan aproximadamente el doble del calentamiento que provocarían las mismas emisiones en la superficie.

Esta charla expondrá los retos ambientales a largo plazo a los que se enfrenta la aviación y cómo podemos avanzar hacia una industria de la aviación con impacto ambiental cero. La charla se centrará en:
- el sistema combustible-energía, donde se están considerando diversas opciones de combustible alternativo
- medidas operativas que pueden mitigar el calentamiento "no CO2" de la aviación, y
- un potencial modo de aplicar la tecnología de control de emisiones desde el transporte terrestre a la aviación que podría reducir >90% de los impactos de la contaminación del aire de la aviación.
La conferencia ser hará en inglés

INSCRIPCIONES


English version
Aviation is a rapidly growing mode of transportation, one that has long time constants, and one that is extremely tough to decarbonize. In addition, aviation is unique in that emissions occur at high altitude, and this provides for a mechanism by which aviation emissions cause around twice the warming that the same emissions on the surface would cause. This talk will outline the long-term environmental challenges facing aviation and how we can move towards a zero environmental impact aviation industry. Parts of the solution discussed will focus on: (1) the fuel-energy system, where various alternative fuel options are being considered, (2) operational measures that can mitigate the "non-CO2" warming from aviation, and (3) a potential way to apply emissions control technology from ground transportation to aviation that could reduce >90% of the air pollution impacts of aviation.
Dates: Dimarts, 26 d'abril de 2022
Horari: A les 18 h per videconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Towards zero environmental impact aviation

Descripció:
Towards zero environmental impact aviation