Ètica i Responsabilitat civil professional dels Enginyers ** NOVA DATA**

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Catalunya Central)
Descripció: L'enginyer és un professional amb capacitació tècnica que realitza una activitat socialment reconeguda, amb plena subjecció a unes normes tècniques, científiques i ètiques, que fan presumir una qualitat i competència en el seu camp d'activitat assolint un alt grau de responsabilitat.
Qualsevol professional està obligat a exercir la seva professió de manera responsable, respectant sempre l'entorn en el que es desenvolupa.
En l'actualitat les possibilitats, els mitjans i la consciència de reclamació estan a l'abast de tothom i les sentències judicials comporten indemnitzacions cada vegada més elevades. Tot això, provoca que cada cop sigui més important la formació, temps i recursos que l'enginyer ha de dedicar a procurar evitar els errors professionals.

Objectius
- Conscienciar sobre la importància la responsabilitat en l'exercici de la professió.
- Conèixer els preceptes jurídics dels quals emena la major part de la responsabilitat legal dels enginyers.
- Identificar l'abast de la responsabilitat solidaria en l'exercici de la professió.
- Identificar les principals característiques de la pòlissa de responsabilitat professional del Col·legi.

Destinat
Qualsevol enginyer junior o sènior que exerceixi la professió tant per compta pròpia, com per compta aliena, tant a l'empresa privada, com a l'administració pública.

Programa
- Amenaces més habituals en la professió de l'enginyer que poden derivar en responsabilitat.
- Tipus de responsabilitats
- El principi de solidaritat en la responsabilitat i la responsabilitat dels hereus.
- Les cobertures de la pòlissa de responsabilitat civil professional del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Exemples de casos reals de responsabilitat de l'enginyer.

Ponents
Andreu Mingote, Director Tècnic de Serpreco , la corredoria de la Mútua d'Enginyers
Jordi Echeverria, Director de Negoci i Estratègia Comercial del grup Mútua d'Enginyers

La jornada constarà d'una part expositiva i una part final de participació dels assistents per fer preguntes sobre els continguts.
Dates: Dimarts, 4 de juny de 2019
Horari: De 18.30 a 19.30 hores.
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.