La seguretat en les instal·lacions nuclears. El paper del Consell de Seguretat Nuclear (CSN)

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: Jornada organitzada per la Comissió d'Energia i la Sucomissió del Sector Elèctric.

La conferència anirà a càrrec de Javier Dies, Doctor en enginyeria industrial i per l'ETSEIB-UPC, catedràtic de Tecnologia Nuclear de l'ETSEIB de la UPC i Conseller del Consell de Seguretat Nuclear.

La seguretat nuclear té per objecte minimitzar els riscos potencials radiològics de les instal·lacions nuclears derivats de la manipulació i l'emmagatzematge de substàncies nuclears o de l'ús de l'energia nuclear per a l'obtenció d'energia elèctrica, tant en circumstàncies normals, com en el cas d'incidents, amb la finalitat d'aconseguir l'adequada protecció dels treballadors, el públic i el medi ambient.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'únic organisme independent competent a Espanya en aquesta matèria, estableix els principis, criteris i normativa que regulen la seguretat nuclear. La seva activitat reguladora abarca totes les fases de la vida de les instal·lacions nuclears: ubicació, projecte, control i correcte funcionament, i desmantellament, incloses les activats del cicle del combustible nuclear, que es fa a Espanya.

La regulació de la seguretat nuclear determina l'emplaçament, el disseny, la construcció, l'operació i el desmantellament de totes les instal·lacions nuclears i també està orientada a la prevenció d'incidents i a la mitigació de les seves conseqüències en cas de que es produeixin.
Per aconseguir i mantenir un nivell adequat de seguretat nuclear, el CSN exigeix, a més, als titulars de les instal·lacions la disponibilitat de personal degudament qualificat, un enfocament adequat en matèria de seguretat física i l'establiment d'una cultura de seguretat efectiva.

El CSN també és el responsable d'analitzar els informes derivats de les "revisions periòdiques de seguretat", RPS, que han de presentar els propietaris i operadors de les centrals nuclears i aprovar-los de manera que des del punt de vista tècnic i de seguretat el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital pugui renovar, d'acord amb la política energètica, les llicències d'operacions.

Els propers anys han de renovar-se les llicències d'operació d'un bon nombre de centrals nuclears, per tant, la Comissió d'Energia ha considerat oportú realitzar una jornada en la que s'exposi el procés d'avaluació de les revisions periòdiques de seguretat, el tipus i la finalitat dels informes que s'elaboren i la responsabilitat del CSN en aquest procés.
Dates: Dimarts, 13 de juny de 2017
Horari: A les 18.30 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.