Novetats: Reforma de la Llei Enjudiciament Civil i Reforma Llei Enjudiciament Criminal

Informació d'interès pels enginyers que realitzen peritatges judicials. El canvi més rellevant de la Llei 42/2015 és la introducció dels sistemes telemàtics obligatoris per a presentar documentació. "A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, debiendo la Administración competente, las demás Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad."

Més informació

Llistat de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC

En els següents enllaços podeu consultar el document provisional dels inscrits a la llista de pèrits judicials i forenses del COEIC.

Informació sobre el servei

El servei consisteix a aportar, per part del COEIC, un llistat d’enginyers amb preparació específica reconeguda en l’àmbit de l'activitat pericial que estiguin disposats a realitzar les actuacions que se'ls requereixi des de l’Administració de Justícia o des d’altres organismes.
Si necessiteu un pèrit enginyer superior i voleu que us proposem tres inscrits a les nostres llistes, podeu enviar-nos el Formulari de Sol·licitud de Pèrit Judicial a peritatge@juridic.eic.cat

Funcionament del servei

El funcionament del servei està definit a través del Procediment d'inscripció a les llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC que va ser aprovat per la Junta de Govern del COEIC el 23 de novembre del 2015.

Requisits que han de complir els enginyers pèrits judicials i forenses

Per poder inscriure’s a les llistes s’hauran de complir els requisits següents:

Amb caràcter general:

  • Ser enginyer o màster col·legiat/associat, al corrent de les seves obligacions amb el Col·legi/Associació.
  • No haver estat objecte de sanció disciplinaria, llevat del cas que aquesta hagi estat cancel·lada.

Amb caràcter específic:

  • Acreditar els seus coneixements. Aquest extrem podrà ser acreditat mitjançant l’aportació de diplomes i/o certificats d’aprofitament de cursos de formació en matèries relacionades amb l’activitat pericial (impartits pel COEIC o per altres entitats de reconegut prestigi).
  • Acreditar la seva experiència. Aquest extrem podrà acreditar-se mitjançant l’aportació dels treballs realitzats relacionats amb l’activitat pericial.

Tots els enginyers que reuneixin els requisits generals i específics podran formar part del llistat, sempre que obtinguin la puntuació mínima de punts especificada al Procediment.

Per ampliar la informació sobre els requisits que s’han de complir consulta el text del Procediment (capítol 4).

Procediment per a la inscripció

L’enginyer interessat en inscriure’s a les Llistes d’enginyers pèrits judicials haurà d'enviar la Sol·licitud d'inscripció a l’Àrea Jurídica per correu electrònic si disposa de signatura digital a peritatge@juridic.eic.cat. O bé per correu postal ordinari a: ENGINYERS IDUSTRIALS DE CATALUNYA (Att.Elísabet Rodríguez). Via Laietana, 39. 08003 Barcelona. Utilitzant el model normalitzat del COEIC. En el cas de sol·licitar la inscripció amb acreditació de coneixements i experiència s’hauran d’adjuntar els documents acreditatius del que s’especifica a l’apartat 3. També haurà d'omplir la Declaració responsable disponibilitat.

El COEIC resoldrà la sol·licitud en el termini màxim d’un mes a partir de la data de presentació.

Una vegada sigui acceptada i validada la inscripció a les Llistes d’enginyers pèrits judicials i forenses, s’hauran d’escollir en el Formulari específic les especialitats judicials i l’àmbit geogràfic d’actuació als quals vulgui optar d’entre els que siguin requerits per l’Administració de Justícia.

En casos de denegació d’inscripció aquesta es comunicarà a l’enginyer amb la seva corresponent justificació.

Per ampliar la informació sobre el procediment d’inscripció consulta el text del Procediment (capítol 4).
Per qualsevol altra consulta podeu contactar al telèfon 93 319 23 00.

Obligacions i compromisos

Els enginyers industrials inscrits al servei estan obligats a observar les normes que es regulen al capítol 6 del Procediment.

Procediment per a donar-se de baixa del servei

L’enginyer interessat en donar-se de baixa de les Llistes d’enginyers pèrits judicials haurà d'enviar la Sol·licitud de baixa a l’Àrea Jurídica (peritatge@juridic.eic.cat) utilitzant el model normalitzat del COEIC.

Subcomissió de pèrits judicials

La Subcomissió de Pèrits Judicials, impulsada per les Comissions de Seguretat i d’Acció Professional, que depèn d’aquesta última i està formada per membres d’ambdues comissions amb l’objectiu de realitzar el seguiment i l’avaluació contínua de la implantació de les actuacions dels enginyers en tots els àmbits relacionats amb la peritació judicial.
El responsable d’aquesta subcomissió és Juan Fernández-Goula. Pels enginyers col·legiats/associats que es vulguin apuntar a la subcomissió ho poden fer omplint la següent butlleta i enviant-la a info@coneixement.eic.cat.

Necessites més informació?

Contactar