TEMES D'INTERÈS

Intercanvi de coneixement, d'experiències i de bones pràctiques envers la gestió de la continuïtat a l’empresa.

Conscienciar a l’enginyer industrial i als diferents professionals d’empresa, fruit de l’entorn industrial, empresarial, i tot en un context global internacional de l’elevada sensibilitat operativa i estratègica en què es troben les entitats empresarials envers d’una gama de riscos.

Riscos tant clàssics, però darrerament repuntant com poden ser els derivats de la climatologia (amb darreres afectacions molt localitzades, però a la vegada molt intensiva a l'emplaçament afectat- Nord de Italià 2018), d'interrupcions en el subministrament logístic i energètic, pèrdua d'accés a dades informàtiques per mancances i incidències del subministrador d'operador de telefonia mòbil o fixa, de dades d'incendis, vagues de treballadors, incidents de seguretat, terrorisme, de caire context internacional (ex Brexit a l’horitzó  2018--2021), riscos reputacionals (difosos amb celeritat per a les xarxes socials), pèrdua d'una persona crítica dins l’organització... S’afegeixen amb una gran celeritat amenaces noves que també es sobreposen a les anteriors i poden posar, a la vegada, en perill tant el funcionament operatiu normal  continu en subministrar tant serveis com productes als seus clients, com la viabilitat de la pròpia empresa.

L’elevat grau d'automatització, digitalització, telecomunicacions i de control que hem dotat, i en les que estan immerses tant les empreses, com els equips governats i gestionats pera les mateixes;  elevant el llistó en els requisits mínims que hem de dur a terme per tal de ser una organització resilient.

Definir punts Core, riscos crítics, valoració dels riscos, accions i punts de control, redundàncies derivades, plans de contingències derivats dels diferents escenaris, assajos de plans d'emergències, “Time recovery objective “, BIA (“Business Impact  Analisis”)  etc,... que globalment  deriven en "Un Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci"  (Business Continuity System-Plan)

Abast

Empreses tant de serveis com industrials i, amb prioritat PIME petita i mitjana empresa on s’entén de que al disposar de menors mitjans, existeix més trajectòria i camp per a desenvolupar, a la vegada de que les mateixes Pimes es poden aprofitar de les actuacions que es realitzin, i es desenvolupin.

Altres objectius

Potencialment són l’elaboració d'una guia de bones pràctiques en continuïtat, i a mitjà termini classificades jerarquitzades en les diferents potes i vessants de punts CORE tals com; Infraestructures – Hardware propi de la PIME,  Know-How + Sistemes de Informació (Engineering , tècnica draws, fórmules, disseny, processos digitals,...), subministraments bàsics (electricitat, h20,...), clients,  proveïdors, matèries primes (i les derivades afectació en provisions i en matèria de cotització de les mateixes,...),  procediments + processos,...

Estructuració  a nivell Inter comissions als Enginyers Industrials de Catalunya

Grup multidisciplinari  amb una visió i perspectiva transversal  en el que intervindran membres interns dels Enginyers Industrials de Catalunya (valorant-ne incorporació també d'externs als EIC), i en el que inicialment ja estan presents membres de la Comissió de  Gestió Empresarial, Comissió de Seguretat, Comissió de Gestió de Riscos, Comissió TIC, i  així com d’altres com  GT Smart Cities, Comissió d'Energia, GT Embedded Systems & IoT, Subcomissió Gestió de la Qualitat, ...

Orígens: L'any  2015 es crea la “Task Force Business Continuity”  entitat externa als Enginyers Industrials de Catalunya fundat pels professionals en la matèria; José Pablo Alvarez, Teodor Costa i Miguel Àngel Estruga.  És al 2016, i especialment al 2017, quan es crea dins dels Enginyers Industrials de Catalunya el grup de Treball Business Continuity impulsat per Josep M. Peiró i M. À.Estruga .

Col·laboracions externes; Obert a col·laboracions amb entitats i associacions externes als Enginyers Industrials de Catalunya i que tinguin similitud parcials i/o globals amb els objectius i tasques del GT.                                                   

 

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

  • Miquel Àngel Estruga
  • Josep M. Peiró

 

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBALL

 

Necessites més informació?

 

Contactar