OBJECTIUS

  • Intercanvi de coneixement, d’experiències i de bones pràctiques envers la gestió de la continuïtat de l’empresa.
  • Conscienciar a l’enginyer industrial i als diferents professionals d’empresa - fruit de l’entorn industrial, empresarial, i tot en un context global internacional - de l’elevada sensibilitat operativa en que es troben les entitats empresarials - envers d’una gama riscos crítics que darrerament repunten i comporten una disrupció sobtada en la cadena de valor empresarial. S’han de dotar d’eines i de sistemes tecnificats  per a fer front a les anteriors de manera resilient.

Exemples dels referenciats riscos són els que generen interrupcions en la fabricació de productes, caigudes en el subministrament logístic, interrupcions subministrament energètic, pèrdua d’accés a dades informàtiques (per atacs de ciberseguretat i/o caigudes sobtades de l’operador de telefonia mòbil o fixe), incendis, vagues internes o externes (de proveïdors), sabotatges interns de treballadors, incidents greus de seguretat (com terrorisme, bioterrorisme, incursions físiques a l’empresa), de caire geopolític (Ucraïna), derivats de la climatologia (d’inundacions intensives com al Nord d’Itàlia el 2018, o bé, de sequera extrema a Catalunya el 2023), riscos biològics (COVID 2019) s’afegeixen amb una gran celeritat amenaces noves que a la vegada es superposen i conflueixen, i poden arribar a afectar, tant al funcionament operatiu continu de l’empresa, com finalment a la viabilitat de la pròpia empresa.

 

L’elevat grau d’automatització, digitalització, telecomunicacions i de controls que hem dotat, i en les que estan immerses  tant les empreses , com els equips governats i gestionats per les mateixes; eleven el llistó en els requisits mínims que hem de dur a terme per tal de ser una organització resilient.

Una vegada identificats els riscos referenciats, a la vegada que valorats, es procedeix a visualitzar la interacció entre els mateixos, a la vegada que desenvolupar un BIA (Bussines Impact Analisys), definit tant els controls a vincular al riscos, como els BRP (Business Recovery Plans), Pla de Contingències, tot encaminat a la implantació d’un Sistema de Continuïtat de Negoci, que dota a l’entitat d’una resiliència per a fer front als riscos referenciats.

 

ALTRES INTERESSOS

  • Organització de sessions tècniques d’experiències en Business Continuity Systems
  • Elaboració de guia de bones pràctiques en Continuïtat
  • Guies per la realització de Recovery Plans
  • Guies per l’elaboració de plans d’emergències i el seu assaig
  • Diagrames de flux interrelacionals

 

Depenent de la Comissió de Seguretat, és un grup multidisciplinari amb una visió i perspectiva transversal amb altres Comissions i GT, i en el que intervenen tant membres interns dels Enginyers Industrials com professionals externs, com informàtics i economistes.

Al GT hi participen membres de la Comissió Innovació Tecnològica, Comissió Societat Digital, així com d’altres dels  GT Smart Cities, Comissió Energia, GT Ciberseguretat, GT Embedded Systems & IoT, GT Integració de Sistemes,...

 

PRESIDÈNCIA

Miquel Àngel Estruga 

Secretari: Josep M. Peiró

 

Necessites més informació?

 

Contactar