Workshop: Capacitació en diagnosis de transformació digital 4.0
Descripció: A partir de l'anàlisis realitzat per un grup de treball liderat per ACCIÓ amb diferents professionals vinculats a la transformació digital en el marc del Programa ProACCIÓ 4.0 en el que s'han analitzat els millors estàndards, solucions i best practices existents en quan a eines i metodologies disponibles per ajudar a les empreses, i en especial a les pimes, a reflexionar en les fases inicials de transformació digital, i acompanyar-les en el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0; s'ha desenvolupat, testejat i validat per entitats professionals especialitzades, com els Enginyers Industrials de Catalunya, la metodologia de "Diagnòstic Avançat 4.0" que es presenta a través d'aquests workshops.

Els workshops de "capacitació en diagnosis de transformació digital 4.0" esdevenen uns tallers de "Formació per formadors 4.0" que estan dirigits a difondre i compartir aquesta "metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0" entre professionals de la consultoria, assessors acreditats per ACCIÓ en l'àmbit de la Indústria 4.0 i entitats que prestin serveis d'assessorament en transformació digital a empreses, interessats en conèixer-la, formar-se o utilitzar-la, però sobretot amb l'ànim de compartir aquest coneixement per tal de contribuir a la professionalització d'aquests processos de reflexió vers la Indústria 4.0 entre el teixit empresarial de Catalunya i recollir el seu feedback per enriquir-la.

Programa:

10:00 - 10:10 h Benvinguda - programa ProACCIÓ 4.0: Carles Miranda, coordinador d'Indústria 4.0 d'ACCIÓ

10:10 - 10:30 h Marc conceptual de les diagnosis de transformació digital 4.0: Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers Industrials de Catalunya
- Les persones i la Indústria 4.0, com a marc de referència
- Eina web autodiagnosi de maduresa digital

10:30 - 12:00 h Presentació de la Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0: enfocament, fases i eines: Miquel Medialdea, gestor projectes d'innovació d'ACCIÓ i Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers Industrials de Catalunya

12:00 - 12:25 h Debat i aportacions i torn obert de preguntes : professionals de la consultoria empresarial presents, ACCIÓ i Enginyers Industrials de Catalunya

12:25 - 12:30 h Conclusions i tancament


MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AQUÍ.
Dates: 13/01/2021
Horari: De les 10 a les 12.30 h