Junta General Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
Descripció:
D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Ordinària per al proper dia 12 de desembre de 2019 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona.


Ordre del dia
1. Lectura de l'acta de la Junta General ordinària anterior
2. Nomenament de tres interventors d'acta
3. Informe del Degà sobre la marxa de l'entitat
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l'any 2020
5. Examen i aprovació, si escau, de modificacions de la Política de Quotes 2018
6. Presa de possessió dels candidats electes de la Junta de Govern
7. Torn obert de paraules


Jordi Mas i Sabaté
Secretari

Barcelona, 27 de novembre de 2019Nota: A partir del dia 2 de desembre, hi haurà a Secretaria i al web la documentació a què fa referència els punts 1, 4 i 5 de l'ordre del dia per a la seva consulta.

D'acord amb el que estableix l'article 15 del Col¿legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d'un col·legiat/da per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant. Cap col·legiat/da podrà tenir més de dos vots delegats.


Sí, vindré

No, delego el meu votDates: 12/12/2019
Horari: 18 h - 1a convocatòria
18.30 h - 2a convocatòria
Lloc: a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya