Curs : PROJECTES D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Descripció: Consolidar els conceptes bàsics de la Luminotècnia
Actualitzar els coneixements sobre les noves fonts de llums ( LED, làmpades BOP . . . ) i la seva caracterització.
Saber calcular enllumenats exteriors energèticament eficients i sostenibles utilitzant programes informàtics de càlcul dels fabricants de llums.
Saber discernir dins la documentació d'un projecte, quins son els paràmetres que intervenen en el càlcul fotomètric d'un enllumenat exterior, com
mesurar-los i verificar que compleixen els requisits normatius vigents.

Dates: Del 15 de maig al 12 de juny (dimecres),

Més informació/Inscripcions

Gràcies a l'acord de col·laboració amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona CETIT, els col·legiats dels Enginyers Industrials de Catalunya que es vulguin inscriure en aquest curs, tindran la condició de col·legiat en el preu de la matrícula.
Dates: 15/05/2019
Horari: De les 9.00 a les 14.00 hores .

Lloc: Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona.