Procés de Bolonya

Objectius

L'Espai Europeu d'Educació Superior és un projecte impulsat per la Unió Europea per harmonitzar els sistemes universitaris europeus, de manera que l'estructura de titulacions, els estudis de formació contínua, la valoració de la càrrega lectiva i el sistema de qualificacions siguin homogenis i fàcilment comparables en tots els estats membres de la Unió Europea.

L’objectiu és dotar Europa d’un sistema universitari homogeni, compatible i flexible, atractiu i competitiu en l'àmbit internacional, que permeti als estudiants i titulats universitaris europeus una major mobilitat.

La Declaració de Bolonya (1999) estableix les línies principals per les quals ha de desenvolupar-se l'Espai Europeu d'Educació Superior, compromet els països signants (trenta estats europeus) a través dels seus ministres d'Educació i fa una crida a la cooperació de les universitats europees per aconseguir aquests objectius. La posada en marxa de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha de ser abans de l’any 2010.

Principals mesures que cal adoptar

  • Adoptar un sistema de titulacions universitàries fàcilment comparable i comprensible a tot Europa.
  • Establir un sistema de titulacions universitàries de dos cicles (graduat i postgraduat).
  • Valorar el crèdit universitari igual per a tots els països europeus: european credits transfer system (ECTS).
  • Implantar un mateix sistema de qualificacions.
  • Promoure la mobilitat d'estudiants, professors i investigadors.
  • Establir sistemes d'avaluació de la qualitat.
  • Desenvolupar una dimensió europea en l'educació superior.
  • Promocionar l'aprenentatge continuat (long life learning).
  • Propiciar, com a punt essencial, la participació de les universitats i dels estudiants en tot el procés.