Comissió permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan de govern que es despren de la Junta de Govern, a la qual hi pertànyen un grup reduït d'aquesta. En formen part el Degà, el Vicedegà, el Secretari, el Vicesecretari, l'Interventor, el Tresorer, els vocals que la Junta de Govern designi a proposta del degà, amb un mínim de tres, i els Presidents de les Demarcacions i Delegació. 

Es reuneixen dos cops cada mes i tracten aquells assumptes que els són delegats per la Junta de Govern i els assumptes urgents. Les decissions que es prenen han de ser validades per la Junta.