Comitè executiu

El Comitè Executiu és l'òrgan de govern que es despren de la Junta Directiva, al qual pertànyen un grup reduit d'aquesta, format pel President, el Vicepresident 1r, el Vicepresident 2n, el Secretari, el Vicesecretari, el Tresorer, l'Interventor, el Bibliotecari i els vocals que la Junta Directiva designin a proposta del president amb un mínim de tres.

Es reuneixen dos cops cada mes i es tracten aquells assumptes que li són delegats per la Junta Directiva i en els assumptes urgents ha de donar compte de les seves decisions a la Junta que les autoritza, si procedeix fer-ho.