Serveis a les empreses

Empresa Adherida

La peça que li falta a la seva empresa. Oferim un ampli catàleg de serveis que cobreix totes les àrees operatives de la seva empresa. I com a Empresa adherida, a més, gaudeix d'importants avantatges i descomptes en serveis (formació contínua, normativa, jornades de pagament...) i l'accés a serveis exclusius per a les empreses adherides (servei avals concuros públics, declaració responsable,...).

Vols que t'ho expliquem en detall? emp.adherida@serveis.eic.cat   935 029 083

FORMACIÓ CONTÍNUA EN ENGINYERIA

 • Update: formació contínua presencial, semipresencial i a distància (+)
 • Formació incompany (+)
 • Gestió de plans de formació d'empresa (+)

SERVEIS OCUPACIONALS 

 • Borsa de treball nacional i internacional (+)
 • Preselecció i selecció de candidats (+)

SERVEIS DE NORMATIVA 

 • Infocentre: informació en disposicions legals i normes tècniques (+)
 • Alertes  sobre convocatòries d'ajudes i subvencions (+)
 • Venda de normes tècniques i altres documents (+)
 • Consultes a l'expert en àmbits de normativa, tecnologia i informació de mercats (+)
 • Desenvolupament de projectes a mida de continguts digitals sobre normativa (+)
 • Participació en l'elaboració de documentació tècnica i normativa a consulta (+)

CERTIFICACIÓ 

 • Visat
 • Certificat d'Actuació Professional (CAP) (+)
 • Informes d'Idoneïtat Tècnica (+)
 • Certificats d'exercici professional (+)
 • Certificats digital de signatura electrònica de persona jurídica (+)

ENTORN PROFESSIONAL

 • Llistat de perits judicials acreditats (+)
 • Participació a les Taules Consultives amb l'administració, col·legis professionals i entitats del sector (+)
 • Lloguer d'aparells de mesura (+)

ASSESSORAMENT JURÍDIC

 • Consultes jurídiques en l'àmbit civil-professional (+)
 • Assessorament laboral, fiscal i de societats professionals i dret mercantil en l'àmbit professional (+) (L'empresa es beneficia d'aquests serveis a través dels seus enginyers associats/col·legiats)

EMPRENEDORIA

 • Enginova: servei de foment i suport de les iniciatives emprenedores innovadores (+)
 • Fons Enginyers per a iniciatives empresarials amb component tecnològic (+)

CONCURSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • Servei declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat per contractar amb l'administració (+)
 • Servei d'Avals: concessió d'avals per participar en concursos públics (administració local, autonòmica, estatal) (+)

VISIBILITAT

 • Promoempresa: programa multimitjans de promoció dels serveis i productes de les empreses entre el col·lectiu dels enginyers (+)
 • Presència als mitjans digitals i offline del Col.legi (web, revista, fulls, reportatges ...).
 • Directori enginyeries i enginyers d'exercici lliure. Presència en el principal directori d'enginyeries (+)

NETWORKING I RELACIÓ

 • Associacions i entitats vinculades. Establiment de sinèrgies entre l'empresa i les associacions vinculades als EIC (+)
 • Comissions tècniques, de gestió i sectorials. Participació activa, relació empresarial, visibilitat i projecció mediàtica de l'empresa (+)
 • Activitat institucional. Presència i participació en els principals actes corporatius de més visibilitat i repercussió mediàtica (+)
 • Jornades tècniques, de gestió i sectorials. Visibilitat de l'empresa a través d'actes i jornades d'actualitat (+)

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

 • Garantia per a l'empresa de tenir els enginyers assegurats amb una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional (+)
 • Gerència de riscos: assegurança de responsabilitat civil de l'empresa i assegurances relacionades amb el món empresarial (+)