Proposta d’instrucció xx/2014, de xxxxxxx, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial, per la qual s’aprova la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió