Pobresa i Energia: Posicionament del Col•legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

dimecres, 3 maig, 2017

1. L’Associació/Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya manifesta la seva preocupació pel notable augment de persones i llars en condicions molt precàries que impedeixen alguns ciutadans disposar dels béns bàsics imprescindibles per a una vivència sana i mínimament confortable.
2.  La pobresa energètica és una manifestació especialment penosa d’aquestes insuficiències que nega a les persones afectades l’accés a l’energia mínima necessària per no patir penalitats físiques i tenir una vida digna.
3.  La solució del problema incumbeix a les Administracions (Govern Central, Govern Autonòmic, Ajuntaments, Diputacions), a les empreses energètiques i a les organitzacions que de forma voluntària i altruista ajuden en aquest tema.
4.  Creiem que per solucionar el problema, en primer lloc cal identificar de forma clara les persones que potencialment es troben en situació de risc de pobresa energètica.
5.  Els criteris per fer aquesta identificació -nivell de renda econòmica, situacions familiars, riscos específics per malaltia, minusvalidesa o altres-, els han de marcar les Administracions. Les Administracions, i especialment les més properes a la població, han de disposar de la informació necessària per identificar i crear un registre de persones vulnerables classificades per la gravetat de la seva situació i, al mateix temps, han de garantir la deguda confidencialitat i fiabilitat.
6.  Basant-se en aquests criteris, i tal com indiquen les directives de la Unió Europea, s’ha de crear un registre d’accés restringit per a aquelles entitats que precisin la informació per a la gestió d’aquest problema.
7.  S’ha d’establir els criteris, eines i recursos per tal de gestionar de forma acurada aquest registre i facilitar la seva actualització periòdica.
8.  Entenem que correspon a les Administracions i a les empreses proveïdores, tant d’energia elèctrica com de gas en les seves diferents modalitats, establir uns sistemes tarifaris adequats als diferents graus de gravetat de pobresa energètica que es defineixin i coherents amb el registre esmentat abans. També els correspon regular els lapses de temps en les actuacions de les incidències per adequar-los a la condició de vulnerabilitat dels usuaris afectats.
9.  Aquest sistema tarifari hauria de contemplar i incidir sobre tots els components, inclosa una eventual reforma del bo social, que conformen el preu final que s’acaba repercutint al client.
10.  Per atendre aquells casos on l’aplicació d’aquest nou sistema tarifari especial fos insuficient s’hauria de crear un fons econòmic on haurien de participar l’Administració Central i l’Autonòmica, i també podrien participar-hi les empreses proveïdores dels sistemes elèctric i gasístic.
11.  També és imprescindible l‘adopció de mesures de caràcter tècnic dirigides a disminuir el consum d’energia, sense reduir, o fins i tot millorant la seva eficàcia, mitjançant l’adopció d’actuacions que augmentin l’eficiència en l’ús de l’energia,  com poden ser la millora dels aïllaments tèrmics, els usos adequats dels dispositius energètics, la futura utilització d’energies renovables, etc.
12.  L’Associació/Col•legi d’Enginyers Industrials es posa a disposició de totes les parts implicades a fi de col•laborar tant en el desenvolupament dels punts anteriors en què siguem competents com en l’estudi i elaboració de propostes concretes per millorar els hàbits i formes de consum, especialment en el que fa referència a l’eficiència energètica i a les possibilitats de contractació dels serveis energètics.