El nou procediment electrònic d'informació de factures d'Hisenda segons RD569/2016 Sistema Immediat d'Informació IVA

divendres, 12 maig, 2017

La Comissió Gestió Empresarial, juntament amb la Comissió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), va organitzar una jornada per presentar les implicacions fiscals i procedimentals que la implementació de la nova normativa legal significarà per a les empreses de més de 6M d'euros de facturació, per ara, i els aspectes tecnologics de la seva implementació, així com les solucions que els principals fabricants de ERP's proposen per a la seva implementació. La immediatesa d'aquesta, puix que ha d'estar operatiu tot plegat el dia 1 de juliol del 2017, i els canvis fonamentals que signifiquen en el funcionament de moltes empreses, aconsellen dedicar-hi una jornada per a reflexionar-hi, documentar-se i preparar-se per la seva implementació.

D’entrada es va tractar el RD 596/2016 i el Sistema Immediat d'Informació (Expert fiscal). El BOE del 6 de desembre publicava el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

L'aprovació d'aquest Reial decret s'emmarca en el paquet de mesures en l'àmbit tributari preparat pel Govern. Amb les modificacions introduïdes en el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit s'instaura un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la llevanza dels Llibres Registro de l'impost a través de la Seu electrònica de la AEAT mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària precisa disposar d'informació suficient i de qualitat, així com obtenir-la de la forma més immediata possible, per aconseguir els seus objectius de control i de prevenció del frau fiscal. Tal com s'indica en la seva Exposició de Motius, aquest RD té per objecte bàsicament incorporar les modificacions reglamentàries necessàries per regular el nou sistema de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

A continuació es va analitzar la solució tecnològica oberta pel SII a càrrec de Jaume Bigas, director general de GESISA. A partir de l’1 de juliol del 2017 el nou SII, pel que els subjectes passius acollits al SII tindran l’obligació de portar a través de la seu electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres de registre: Llibre de registre de les factures emeses; llibre de registre de les factures rebudes; llibre de registre dels béns d’inversió; llibre de registre de determinades operacions intracomunitàries.

EL sistema immediat d’informació d’IVA de la Plataforma SII de GESISA és una aplicació cloud per a la gestió de l’IVA, segons el RD596/2106 composada per 2 elements fonamentals: Data Gateway, element instal·lat en els sistemes del client, que s’ocuparà d’extraure les dades del sistema comptable i de gestió del client i enviar-lo al servidor central de la plataforma; i per altra banda el Servidor SII Central, aplicació instal·lada en el núvol que recull les dades enviades des dels Data Gateway dels clients, les processa i elabora els fitxers XML per a enviar-los a Hisenda en nom del client.

A continuació, es va presentar la solució de Navision & ediversa a càrrec d'Antonio Córdoba, director de projectes d'EKamat, i Jaume Escandell, director comercial i Business Development d'ediversa, i la solució de SAGE a càrrec de David Tuneu, Marketing Customer for Life de SAGE, Xavier Quintana, Senior Account Manager, i Cecilia Cornejo, Presales consultant.