Junta General Ordinària COEIC - 13 de desembre de 2018

dimecres, 28 novembre, 2018
D'acord amb el que preveu l'article 24 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Ordinària pel proper dia 13 de desembre de 2018 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
ORDRE DEL DIA
 
2. Nomenament de tres interventors d’acta.
3. Informació del Degà sobre la marxa de l’entitat (Estratègia, Màrqueting i Comunicació, Comissions...)
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2019.
5. Torn obert de paraules.
 
Jordi Mas i Sabaté
Secretari              
                                                  
Barcelona, 28 de novembre de 2018
 
Nota: A partir del dia 3 de desembre, hi haurà a Secretaria i al web la documentació a què fa referència el punt 4 de l’ordre del dia, a disposició dels col·legiats que desitgin consultar-lo.
 
D’acord amb el que estableix l’article 24 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d’un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s’explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats.