Junta General Extraordinària d'Associats/des - 13 de desembre de 2018

dimecres, 28 novembre, 2018
Per acord de la Junta Directiva de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya es convoca Junta General Extraordinària d’Associats i Associades per al proper dia 13 de desembre de 2018 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Nomenament de tres interventors d’acta.
2. Estudi i ratificació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació i del Reglament Electoral prèviament aprovada, si escau, per Junta de Representants i dels apoderaments a fi i efecte d’assegurar, si és el cas, el bon fi de la modificació d’Estatuts.
 
 
Òscar Gimeno i Prats
Secretari
 
Barcelona, 28 de novembre de 2018
 
Nota: A partir del dia 3 de desembre, hi haurà a Secretaria i al web la documentació a què fa referència el punt 2 de l’ordre del dia per a la seva consulta.
 
Per acord de la Junta Directiva cada associat/da podrà dur dos vots delegats d’altres associats/des, que haurà de ser específics per aquesta reunió, i sempre preval la presència personal del delegant sobre el vot delegat. La delegació requerirà escrit original signat pel delegant.