Informació pública sobre Reglament Electoral i Estatuts

dimarts, 23 octubre, 2018

Per acord de Juntes de Govern i Directiva de 22 d’octubre de 2018 se sotmet a informació pública el nou Reglament electoral per a ambdues institucions i el projecte de modificació de diversos articles dels estatuts del Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Les persones col·legiades o associades poden formular-hi al·legacions, suggeriments, esmenes i/o propostes de millora, que es poden presentar des del dia 24 d’octubre fins el dia 24 de novembre, ambdós inclosos, per registre general a qualsevol de les seus col·legials o per correu electrònic a l’adreça estatuts@juridic.eic.cat

En la mesura del possible, se sol·licita que les aportacions indiquin un text alternatiu i una justificació, per a la seva valoració.

La documentació sotmesa a informació pública es pot obtindre a les seus col·legials o en els següents links.

Les Juntes valoraran les aportacions efectuades i en donaran resposta abans de proposar, si escau, els projectes a la seva aprovació definitiva.

Àrea Jurídica EIC