Eleccions a la Junta de Representants de l'AEIC

divendres, 23 març, 2018

D’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts, durant la segona quinzena de maig se celebraran eleccions per renovar la totalitat dels membres de la Junta de Representants de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

És per aquest motiu que et faig avinent la següent informació:

 1. Que a la secretaria de les diferents demarcacions i Delegació del Vallès hi ha a la teva disposició l’actual cens electoral així com els vigents estatuts.
   
 2. Que les candidatures s’han de formalitzar d’acord al que preveuen els nostres estatuts i han d’estar constituïdes per 100 membres, ser tancades i completes, anar signades per tots els candidats/es i possibles substituts/es (un màxim de 25), acompanyades de fotocòpia del seu DNI, i amb el següent esquema:

   

  • Han d’anar encapçalades pel candidat/a a la Presidència, i els 99 candidats/es restants han de distribuir-se per demarcacions d’acord amb el cens electoral, i que s’ha fixat en: Barcelona – 72 persones (dels quals 15 de la Delegació del Vallès), Catalunya Central – 6 persones; Girona – 8 persones; Lleida – 5 persones i Tarragona – 8 persones.
    
  • Les candidatures també han d’explicitar les persones que es postulen pels càrrecs de la Vicepresidència; Intervenció; Secretaria i Delegació de Serveis.
    
 3. Que la presentació de candidatures s’ha d’adreçar a la Junta Electoral de l’Associació (a l’adreça Via Laietana, núm. 39, 08003 de Barcelona) i finalitza el dia 25 d’abril de 2018 a les 14 h. A l’escrit de presentació de candidatures s’hi ha de fer constar una adreça per a possibles notificacions.