Consulta el Cens Electoral

dimecres, 28 juny, 2017

D’acord amb l’article 35 dels Estatuts del COEIC, i en relació al procés electoral a celebrar aquest any 2017, la Junta de Govern, clou en data 26 de juny el cens electoral col•legial on consten el nombre de col•legiats. Ordena fer-lo públic als col•legiats i concedeix el termini d’un mes per a impugnacions.

El cens electoral es pot consultar a la seu del COEIC, Via Laietana, 39 o bé a qualsevol de les Demarcacions o Delegació de les nostres institucions.