TC-IE

TC-IE: Taula consultiva d’Instal·lacions d’Energia
 

Objectius

La TC-IE vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament.

Aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant l’exercici de les següents funcions:

 • Analitzar la normativa en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes a reglament.  
 • Formular propostes en aquesta matèria.  
 • Formular propostes específiques que ajudin a homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament dels projectes tècnics.

Integrants del grup

  • Generalitat de Catalunya:
   • Subdirecció General d'Energia de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria.
    • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
    • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida
    • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona
    • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
  • Entitats d'Inspecció i Control
   • TÜV Rheinland
   • Addient
   • APPLUS
   • ATISAE
   • ECA (Grupo Bureau Veritas)
   • EUROCONTROL
   • OCA ICP
   • QUALICONSULT
   • CUALICONTROL-ACI
   • SGS Inspecciones Reglamentarias
   • Ambiental:  Àrea de Seguretat Industrial
   • SCI Control & Inspeccion
  • Col·lectius professionals
   • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
   • AFME: Associació de Fabricants de Material Elèctric
   • ASEME: Asociación de Empresas Eléctricas
   • AEE: Asociación Electrotécnica Española
   • FERCA: Endesa Distribució Electrica S.L.U
   • AGIC: Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya
   • ASOCAT: Associació d'Organismes de Control de Catalunya
  • Empreses del sector
   • Endesa Distribució Electrica S.L.U

Funcionament

La TC-IE es reuneix cada tres mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CCETIC. Actualment la secretaria està a càrrec del COEIC.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Cada entitat membre de la Taula fa difusió dels acords adoptats.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladen al GT les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

Realitzacions

 • S’han tractat temes tècnics d’interpretació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 • S’han tractat incidències o problemàtica concreta relacionada amb la ITC-BT-09, Instal·lacions d’enllumenat exterior i amb la ITC-BT-28, Instal·lacions en locals de pública concurrència. 
 • S’ha tractat a fons el tema dels aparcaments: criteris per classificació entre públics o privats i per a classificació o no com a locals de pública concurrència. 
 • Tots els acords estan recollits en notes informatives que pots consultar al Web Infonorma.

 

Documentació