TAAC

TAAC: Taula d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya

 

Presentació

Aquest mes de Novembre de 2016 es compleixen cinc anys de la constitució d’aquesta taula (30/11/2011).

És un orgull per al nostre Col·legi d’Enginyers Industrials, ser membre fundador de la mateixa juntament amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics.

Aquest fet es va produir després d’una jornada tècnica al C.E.T.I.B, on es van reunir el Degà Sr. Joan Riba , la Sra. Gemma Piferre el Sr. Jordi Oliva per part de la Generalitat i el Sr. Jordi Guasch en representació del COEIC.

Degut a la problemàtica que ens generava en l’aplicació del Codi d’accessibilitat amb l’edificació existent, es va voler potenciar aquesta taula amb la incorporació de les següents Institucions:

 • Col·legi d’Arquitectes.
 • Col·legi d’Aparelladors.
 • Ajuntament de Barcelona.
 • Lobby d’Enginyers municipals de Catalunya.

Com a resum d’aquest cinc anys val a dir que aquesta TAULA  ha assolit un prestigi, doncs els diferents Ajuntaments de Catalunya van incorporar les fitxes tècniques que publica la T.A.A.C.

Signat: Jordi Guasch Asmarats, representant de la TAAC i membre de la Comissió d'Acció Professional

 

Objectius

La TAAC neix a finals del 2011 amb l’objectiu d’harmonitzar els criteris d’interpretació de la normativa sobre accessibilitat en activitats aplicable a Catalunya. Aquests objectius s'assoleixen mitjançant l'exercici de les següents funcions: .

 • L’anàlisi de la normativa en matèria d'accessibilitat, aplicable e les activitats.
 • La formulació de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa d’accessibilitat.

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya, Secretaria General de Benestar Social i Família, Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques
 • Col·legis professionals:
  • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Representants del COEIC: Jordi Guasch i Oscar Martínez , membres de la Comissió d´Acció Professional
  • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • COAC: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
  • COAATC: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
 • Tècnics municipals
 • Ajuntament de Barcelona
   

Funcionament

La TAAC es reuneix cada dos mesos. La secretaria és rotativa anualment entre els col·legis, i actualment  radica en el CETIB.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Els acords adoptats es difonen a tots els col·lectius integrants.

L’accés a les reunions és restringit. Els representants de cada entitat traslladen a la Taula les consultes formulades per membres del seu col·lectiu. Podeu adreçar les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça info@coneixement.eic.cat

Realitzacions

Consulta els documents elaborats per la TAAC

 

Novetats:
 

Guia per determinar els ajustos d'accessibilitat raonables exigibles als establiments d'ús públic

Consulta la guia

Justificació dels criteris TAAC

Podeu consultar els arguments que defensen l'aplicació dels criteris TAAC.

Publicades les condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic (DT-3)

La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC) ha publicat al web del Departament de Benestar Social i Família el Document DT-3, que recull  les condicions d’accessibilitat que han de reunir les cambres higièniques en establiments d’us comercial, pública concurrència i docent.

Podeu trobar tots els documents en aquest enllaç.

Adequació dels mecanismes dels edificis existents a les condicions d’accessibilitat previstes al CTE. Obligacions, criteris i terminis

Resposta a la consulta de l'AEIC a l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar-la en aquest enllaç.