Responsabilitat civil professional

Cobertura

A partir de l’1 de gener de 2013, la cobertura bàsica per col·legiats/associats és de 150.000 € per sinistre sense límit de número de sinistres a l’any.

Voluntàriament, es pot ampliar aquesta cobertura bàsica en base a l’activitat professional que es desenvolupi. Les ampliacions es poden contractar individualment de forma esglaonada i comencen a partir dels 91.000 € de cobertura addicional. Amb el primer tram d’ampliació ja es disposa de la reducció de franquícia en cas de sinistre, tal i com mostra el quadre següent.
 

Franquícia

Franquícia Observacions
0 € Per als enginyers assegurats que tinguin contractada ampliació i visin-certifiquin el treball.
1.500 € Per a l’enginyer que tingui sols la RCP bàsica (límit general).
600 € Per a l'enginyer assegurat que contracti límits voluntaris o visi o certifiqui el seu treball i per als enginyers col.legiats que treballin en una enginyeria que tingui cobertura de RCP per a l'enginyer i la pòlissa sigui gestionada per Serpreco, encara que no tingui ampliació contractada.
12.000 € Per a l'enginyer que havent de visar, no ho faci, encara que tingui RCP ampliació contractada o cobertura per l'enginyeria on treballi.
6.000 € Per als treballs que hagin d’estar certificats amb el Certificat d’Actuació Professional del COEIC i no ho estiguin, encara que l’enginyer tingui contractada ampliació o cobertura per l’enginyeria on treballi. Consulta la taula.

 

Pots consultar la Taula de treballs que s’han de visar/certificar per tal de rebaixar la franquícia en cas de sinistre aquí.

Aquells treballs que hagin estat visats o certificats amb el CAP (Certificat d’Actuació Professional) tenen una cobertura addicional de 150.000€, que s'afegeix a la bàsica o a la cobertura individual en el cas de tenir contractada una amplicació.

Des del COEIC també recomanem certificar qualsevol actuació professional de l’enginyer, com per exemple:

  • Treballs derivats de l’aplicació de legislació europea, i que acaben amb un auto certificat o declaració de conformitat a legislació i normes, i que acostuma a signar el responsable tècnic de l’empresa. Aquest responsable pot ser un enginyer industrial. Un exemple seria el Marcatge CE.
  • Comunicació d’encàrrecs professionals o d’inici d’activitat: des del COEIC aconsellem registrar i certificar l’inici de totes aquelles actuacions professionals que no requereixen ser documentades en fase prèvia amb l’objectiu de poder obtenir el millor suport davant  possibles incidents futurs.

Més informació a La Mútua dels Enginyers

Pòlissa i Assegurança Col·lectiva

En aquest apartat podeu consultar la pòlissa que hi ha actualment contractada amb Zurich i l'assegurança col·lectiva. (Per veure aquests documents cal estar logat)