Procediments

Consulta tots els procediments i reglaments en relació al visat dels treballs professionals.

Arxiu
Normativa Bàsica de Control Col·legial - Novembre 2014: Aquest document informa respecte a la normativa bàsica i als requisits necessaris per obtenir el visat, el certificat d’idoneïtat o el certificat d’actuació professional.
Normativa Bàsica de Visats - Febrer 2010: guia d´orientació per als enginyers que visen treballs on s'informa sobre la normativa de visats, els requisits bàsics per visar i les Quotes Derivades del Visat.
Procedimiento de Visado del Consejo - Diciembre 2009: document elaborat pel Consejo Superior de Colegios amb els criteris bàsics a tenir en conte pels Col·legis de tota Espanya amb l´objectiu d´harmonitzar i unificar les pràctiques dels enginyers.
Reglament de visats: document aprovat per la Junta de Govern del COEIC el 29/11/2005 que adapta els criteris bàsics definits pel Consejo Superior de Colegios al Procedimiento de Visado del Consejo.