Informe d'idoneïtat

Què és un informe d'idoneïtat?

L'informe d’idoneïtat d’un treball l’emet una entitat acreditada d’acord amb els requisits recollits en un conveni específic entre aquesta i una administració (local, autonòmica, ...).

Quin és el seu contingut?

L'informe d’idoneïtat garanteix l'adequació del projecte tècnic a un conjunt de paràmetres determinats en el conveni relatiu al compliment de la normativa tècnica, urbanística i ambiental.

Quina cobertura de responsabilitat civil professional és necessària?

Els col·legiats/associats disposen d'una cobertura de 150.000€ pel fet d'estar col·legiats/associats.

La Comissió d’Acció Professional, basant-se en l’històric de sinistres dels darrers anys recomana als enginyers que adaptin la cobertura a la tipologia de treballs que realitzin.

Relació de tipus de treball i de tipus de documents que han de ser objecte de l'informe d'idoneïtat.

Poden ser objecte de l'informe d’idoneïtat els treballs recollits en cada un dels convenis amb les administracions.

Quin cost té l'informe d'idoneïtat?

Consultar costos Informe Idoneïtat Tècncia de l'Ajuntament de Barcelona