Control Col·legial

Introducció

Ens hem vist abocats a un canvi d’escenari com a conseqüència de la Llei Òmnibus que transposa la Directiva de Serveis a la legislació espanyola i liberalitza el sector de serveis i de l’entrada en vigor el proper 1 d’octubre del Reial Decret 1000/2010 dels visats obligatoris.

El Reial Decret 1000/2010 estableix la relació dels treballs que obligatòriament s’han de visar, deixant la resta de visats com a voluntaris i a sol·licitud expressa i explícita del client.

Els visats obligatoris que ens afecten són els projectes i CFO de construcció segons la LOE (bàsicament obra nova i reformes que afectin a estructura). La resta són temes d’explosius, mines,... Consulta l'article 2 del RD 1000/2010 i la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

Aquest canvi posa en qüestió la cobertura de RCP per la nostra pòlissa, ja que canvia substancialment la percepció del risc assumit per la companyia asseguradora, que amb el sistema actual té resolt amb el visat.

Per poder garantir el manteniment d’una adequada cobertura de Responsabilitat Civil Professional als enginyers col·legiats s’ha de posar en marxa un nou sistema de control col·legial.

Tipus de control col·legial

Qui pot demanar el servei

 • Enginyers Industrials, Enginyers Químics, Enginyers Geòlegs, Enginyers en Organització Industrial
 • Altres professionals de l’enginyeria i arquitectura.

Requisits per obtenir el servei

 • Estar col·legiat: Enginyers Industrials, Enginyers Químics, Enginyers Geòlegs, Enginyers en Organització Industrial
 • Estar inscrit al Registres de Professionals del COEIC: altres professionals de l’enginyeria i arquitectura.

Documentació i informació necessària per sol·licitar el servei

 • S’ha de registrar la signatura en els arxius de l’Àrea Professional.
 • S’ha de lliurar a l’Àrea Professional l’imprès de declaració de dades (es pot descarregar de l'apartat Impresos), degudament signat i acompanyat de tota la documentació justificativa. En aquest imprès el professional fa constar com exercirà la seva activitat professional.

El control col·legial presencial

Els treballs han d’anar acompanyats de:

 • Full de sol·licitud de servei. Totalment emplenat i signat per l’enginyer. En el cas del visat voluntari, qui sol·licita el servei és el client del professional, el qual també ho ha de signar.
 • Còpia electrònica. Idèntica (en format pdf) del treball.
 • Signatures i segell de professional. Legalment, totes les signatures dels professionals han de ser originals i han d’anar amb el seu segell o avantfirma, en el que consti: nom, cognoms, titulació i número de col·legiat o d’inscripció al registre de professionals del COEIC.
 • Segell de l'empresa o de la societat. Al costat de la signatura i segell del professional, en el cas d’actuar com assalariat o titular de la societat.
 • Nombre d'exemplars. El que el professional consideri necessari, tenint en compte que és molt important que un exemplar quedi en dipòsit del professional.

Control col·legial electrònic

 • Cal disposar de la signatura electrònica que ofereix el col·legi.
 • Tota la documentació ha d’estar en format pdf, adjuntant l’avantfirma en el que consti: nom, cognoms, titulació i número de col·legiat o d’inscripció al registre de professionals del COEIC.
 • Per a més informació veure Infodoc 06.