Representació de tercers

El COEIC ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària amb la finalitat que els enginyers industrials col·legiats puguin presentar via telemàtica, en representació de terceres persones, declaracions, comunicacions, autoliquidacions i altres documents exigits per la normativa tributària.
 

Característiques del conveni

L’Agència Tributària vol apostar per l’ús de les noves tecnologies de comunicació telemàtica que facilitin als ciutadans el compliment de les seves obligacions fiscals. Per aquest motiu posa a disposició dels usuaris un conjunt de serveis a través d’Internet.
 
  • El COEIC facilita als enginyers industrials el certificat digital amb l’atribut d’enginyer industrial col·legiat que els permet realitzar actuacions telemàtiques davant les diferents administracions i davant l’Agència Tributària.
 

Requisits per inscriure-s'hi

  • Disposar d’un certificat digital emès per una entitat de certificació electrònica els certificats de la qual han d'estar admesos per l’AEAT, com és el cas del certificat digital facilitat pel COEIC.
  • Ostentar la representació suficient dels contribuients en nom de qui s’actuï segons el que estableix l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Per a més informació:

Àrea de Coneixement
info@coneixement.eic.cat
Tel. 93 295 78 04