Declaració responsable davant Administració

Servei de tramitació de Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l'administració (Àrea Jurídica)
 

Introducció: Que és la Declaració per contractar amb l'Administració?

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, estableix la prohibició de contractar amb l’Administració quan concorren en el participant els supòsits establerts en l’article 71 de la Llei esmentada i, en cas de que no concorrin, sol•licita del participant una declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat feta davant del fedatari del Col•legi Professional corresponent o de notari (article 85).
 

Qui pot accedir al servei?

Aquest servei s'ofereix tant a empreses, amb la condició d'empresa adherida, com a enginyers d'exercici lliure.
 

Quin és el contingut de la Declaració?

La declaració conté la manifestació del sotasignat feta al secretari del Col·legi en la que manifesta no estar afectat per les prohibicions de contractar amb el sector públic establertes en l'article 60 de la LCSP, i en la que el secretari dona coneixement de la declaració feta amb la seva signatura i el vist i plau del Degà del Col·legi.
 

Com és sol·licita el servei?

S'ha de sol·licitar per correu electrònic a l'Àrea Jurídica a assessorament@juridic.eic.cat adjuntant la sol·licitud feta per l'administració, les dades personals complertes i el càrrec del signant de la declaració.
 
La declaració per defecte es redactarà en català, en cas de necessitar-la en castellà cal sol·licitar-ho expressament.

 

En quin termini s'obté?

El termini de lliurament mitja, si no hi ha cap incidència, és de tres dies hàbils des de que l'interessat lliura al COEIC la declaració signada. Convé fer la sol·licitud, com a mínim, 6 dies hàbils previs a la data en que hagi de lliurar-se la Declaració.
 
Per ampliar la informació sobre la prestació del servei, podeu contactar directament amb l'Àrea Jurídica del COEIC: Susana Rodríguez, Tel. 93 295 78 05, a/e: srodriguez@eic.cat