Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer@ Agenda EnginyersMail SiteMap
 
 
 
 
 

Normativa a consulta

Registre d'enginyers per participar en les aportacions del col·legi als esborranys de normativa a consulta

Què s’entén per Esborrany de normativa a consulta? 

Text normatiu de qualsevol grau o document administratiu sense valor normatiu que amb la denominació d’avantprojecte, projecte o qualsevol altre que s’hagi remés directament amb la finalitat de rebre al·legacions al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya o es trobi en fase d’informació pública.

Quin és l’objecte del Registre?

Que els enginyers puguin participar en el procés d’elaboració d’al·legacions o comentaris als texts normatius que fan els serveis jurídics del Col·legi.

Qui pot formar part del Registre?

Qualsevol enginyer col·legiat/associat, que ho sol·liciti formalment

Com sol·licitar l’alta al Registre?

Omplir el Formulari d'inscripció amb les dades de contacte.

Triar les especialitats, recollides en el Formulari, en les que es vol participar.

Declarar que es coneix el Procediment i acceptar les condicions de presentació de les propostes d’al·legacions.

Com sol·licitar la baixa del Registre?

Correu electrònic signat.

Comunicació

A traves d’una adreça de correu específica: normativaconsulta@juridic.eic.cat

Sol·licitud d’al·legacions als enginyers del Registre

Els serveis jurídics de l’Àrea Professional estudien l’esborrany de normativa a consulta i ho envien als enginyers inscrits en el Registre d’Enginyers en l’especialitat que tingui major relació amb el tema referit a l’esborrany, indicant també el termini màxim per a rebre al·legacions.

En totes les remissions s’informa del format que s’ha d’observar en les al·legacions, el idioma i aquelles particularitats que siguin necessàries per a la seva correcta elaboració.

Document de resposta a l’Administració

Els serveis jurídics de l’Àrea Professional elaboren un document únic que recull les propostes d’al•legacions rebudes i que, al seu judici, s’han de remetre a l’administració autora de l’esborrany, i l’envia a la persona responsable de la resposta, que sempre és un membre de Junta o l’expert en qui delegui, per al seu vist-i-plau. No sempre es poden recollir totes les al•legacions rebudes.

Els serveis jurídics de l’Àrea Professional envien el document de resposta definitiu a l’administració autora de l’esborrany i a tots els enginyers que hagin enviat  les seves propostes d’al·legacions dins dels terminis indicats.

Condicions de presentació de les propostes d’al·legacions

Termini: Les propostes d’al·legacions s’han d’enviar en el termini indicat.

Format: Les propostes d’al·legacions han de ser adequades i concretes i tenir l’estructura:

- Text a modificar

- Text proposat

- Justificació

Resultat de la consulta

Quan la normativa surt publicada els serveis jurídics de l’Àrea Professional fan un  informe comparatiu: al•legacions acceptades / no acceptades i ho envien als enginyers que han participat.

Especialitats

Activitats: Industrials, comercials i de serveis

Acústica: Control i prevenció de sorolls

Aparells a pressió

Aparells elevadors: ascensors, grues

Aparells i màquines: disseny, valoració, homologació i sinistres

Construcció: edificació, enderrocs, estructures

Electricitat

Electrònica industrial: automatització, telemàtica, robòtica

Emmagatzematge de productes químics i petrolífers

Energies renovables (eòlica, solar tèrmica i fotovoltaica, hidràulica...)

Indústria Nuclear

Indústria Química

Indústria Tèxtil i paperera

Instal·lacions de gasos combustibles

Instal·lacions i infraestructures urbanes: aigua, gas, sanejament

Instal·lacions tèrmiques: climatització, fred industrial

Medi Ambient (residus, depuració d’aigües, cont.atm)

Autoprotecció. Plans d’emergència

Prevenció i protecció d’incendis

Prevenció Riscos Laborals

Urbanisme: topografia, plans d’ordenació, estudis de detall...

Valoracions i taxacions: immobles, maquinària, embarcacions, processos i/o organització, assegurances

Vehicles (Homologació, certificació i valoracions)


Títol Arxiu
Formulari Inscripció