Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer@ Agenda EnginyersMail SiteMap
 
 
 
 
Exercici professional

Tota la informació i recursos sobre l’exercici lliure: últimes novetats d'interès, circulars, RCP, societats professionals... 

 

Consulta la relació de normativa aplicable a projectes d'enginyeria aquí.

 

03/04/14

Revisió de les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP)

S'ha creat un Grup de Treball de revisió de les cobertures i exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil professional formada per membres de la Comissió d'Acció Professional del Col·legi i de la Mútua dels Enginyers amb l'objectiu de revisar les cobertures i exclusions de l'actual pòlissa de RCP per adequar-la a l'activitat professional del col·lectiu. A l'Assemblea de la Comissió d'Acció Professional del dia 22 d'abril un dels punts tractats serà el Grup de Treball abans esmentat i una de les primeres actuacions del Grup serà la realització d'una jornada el dia 7 de maig Responsabilitat Civil Professional, garanties i cobertures de la pòlissa col·lectiva dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

Més informació i inscripcions a la jornada del 7 de maig

Inscripcions a l'Assemblea de la Comissió d'Acció Professional del 22 d'abril

 

20/03/14

Nova eina unificada LIDER-CALENER

Ja està disponible l'eina unificada LIDER-CALENER que inclou la planificació d'una sola plataforma dels programes generals utilitzats fins ara per l'avaluació de la demanda energètica i consum energètic. Aquesta eina permet la verificació d'alguns dels apartats del DB-HE d'estalvi d'energia, encara que no es pot utilitzar per la certificació energètica d'edificis. 

Més informació

 

19/03/14

Proposta d’instrucció xx/2014, de xxxxxxx, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial, per la qual s’aprova la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió

Consulta la proposta al següent enllaç http://www.gencat.cat/infonorma/pdf/Nova_guia_tecnica_REBT_generalitat.pdf

 

19/03/14

Nova Guia Vademècum per a instal·lacions d'enllaç en Baixa Tensió

Consulta la Guia Vademècum per a instal·lacions d'enllaç en Baixa Tensió (només per Catalunya). Consulta també les Normes Tècniques Particulars (NTPs) i la llista de materials homologats basats ens les especificacions requeridas per Endesa Distribució.

 

14/03/14

Publicada la segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles

Ha sortit publicada la segona revisió del Manual de Reforma de Vehicles a la web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Els canvis introduits estan marcats en blau i els apartats modificats s'han identificat com a 2a revisió. L'aplicació d'aquesta segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles serà obligatòria a partir de l'1 de juny de 2014, però opcionalment ja es pot començar a utilitzar i es poden consultar les dues versions al següent enllaç. 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Paginas/Index.aspx

14/03/14

Nota informativa sobre les eines informàtiques per la verificació de les exigències del DB-HE del CTE

El passat mes de setembre es va publicar al BOE l'Ordre FOM 1635 pel que s'actualitzava el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació (BOE de 12 de setembre de 2013), que és d'aplicació obligatòria a partir del 13 de març de 2014.

La Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment ha elaborat una nota informativa sobre l'aplicació de les eines informàtiques per a la verificació de les del citat Document Bàsic.

Veure nota informativa

 

14/03/14

Saló Futura (Saló dels Màsters i Postgraus 14 i 15 de març)

Els EIC seran presents al Saló Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus que es celebra en la Setmana de la Formació i el Treball de Fira de Barcelona (14 i 15 de març), una de les grans cites del món educatiu. A més de l'expositor del Col·legi, Antonio Molina (secretari general de l'AQPE) i Montse Pérez (responsable de la borsa de treball) impartiran un Speaker's corner.

Pots passar a recollir invitacions a la recepció del Col·legi o descarregar aquí la invitació i imprimir-la.

 

13/03/14

Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis

El proper dijous 13 de març de 2014, a les 19h, tindrà lloc al Tech Talent Center (c/Badajoz 73, Barcelona) l’Open Talent: "Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis", com a exemple pràctic i referent sobre com establir estratègies d’èxit d’ampli abast.

Més informació

 

05/03/14

Ordenança Municipal de Terrasses

Guia informativa de la Nova Ordenança de Terrasses de l'Ajuntament de Barcelona i presentació de l'Ajuntament a la TASCOM.

Consultar Ordenança de Terrasses.

 

28/02/14

Circular 95/2014 Ajuntament Barcelona

Nova circular 95/2014 en referència a les condicions acústiques a justificar per a poder autoritzar terrasses complementàries d'establiments de restauració en patis interiors d'illa. Consulta totes les circulars a l'apartat de la TASCOM.

 

29/01/14

Web pla d'Usos de Ciutat Vella

Ja està operativa la web del Pla d'Usos 2013 de Ciutat Vella. En aquesta nova web s'ha actualitzat el mapa interactiu i el simulador (disponible properament) i s'ha incorporat una nova eina informativa que pot ser molt útil, el llistat d'activitats; es tracta d'una aplicació web en temps real que ofereix informació de les activitats regulades pel Pla d'Usos vigents a Ciutat Vella.

 

21/01/14

Premis creativitat 2014

Veure comunicat Comissió d'Acció Professional i Resum bases.

 

07/01/14

Renovació pòlissa de responsabilitat civil professional

Us informem que s'ha renovat la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional amb les mateixes condicions que l'any 2013.

 

31/12/13 

Publicació del decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona

Ha sortit publicat el Decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, que preveu la possibilitat de que els Col·legis no només s'habilitin sinó que puguin formalitzar nous convenis per exercir dites funcions durant un període transitori. Per aquest motiu continuarà amb la recepció dels informes d'idoneïtat.

Més informació

 

19/12/13

Canvis en el sistema de sol·licitud dels informes d'idoneïtat tècnica d'obres de l'Ajuntament de Barcelona

A finals de l’any 2013 quedaran sense vigor els convenis signats entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per a l’emissió d’informes d’idoneïtat tècnica, com a conseqüència de la interpretació que unilateralment va efectuar l’Autoritat Catalana de la Competència de la normativa i que va obligar a resoldre dits convenis per evitar sancions econòmiques prèvies a qualsevol defensa en via judicial. Per aquesta raó l’Ajuntament de Barcelona aprovarà en breu un decret d’alcaldia que establirà el sistema d’habilitació i funcionament de les entitats col·laboradores que vulguin emetre aquests informes d’idoneïtat tècnica.

 

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya té la intenció d’habilitar-se el més aviat possible per seguir desenvolupant aquest servei, però en previsió que entre la publicació de la norma i l’habilitació hi pugui haver un termini durant el qual aquesta Corporació no podrà tramitar els informes d’idoneïtat, us informem que tramitarem com fins ara totes les sol·licituds d’informe d’idoneïtat tècnica d’obres que es presentin fins el 31 de desembre de 2013 a les 15h.

Més informació

 

28/11/2013

Procés de revisió del Decret, 82/2010 de plans d'autoprotecció

Protecció Civil ha obert un procés de revisió del Decret 82/2010, sobre plans d'autoprotecció. Podeu consultar la documentació i informació de la Jornada informativa: El procés de revisió del Decret 82/2010, de plans d'autoprotecció.

Enllaç web Protecció Civil

Informació general dels plans d'autoprotecció 

 

28/11/2013

Guia ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de Baixa Tensió

Ha sortit publicada la Guia ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, relativa a les instal·lacions generadores de Baixa Tensió. Aplicable a motors de combustió, turbines, generadors fotovoltaics, generadors eòlics de BT, acumuladors mecànics o electroquímics, cèl·lules de combustible i altres fonts d'energia en BT. Més informació:

Blog Normativa

Guia ITC-BT-40

 

27/11/2013

Línies Elèctriques d'Alta Tensió 

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha elaborat les següents guies en relació a les línies elèctriques d'Alta Tensió, que inclouen comentaris i observacions de les Comunitats Autònomes.

- Guía ITC –LAT-05 “Verificaciones e inspecciones” (Ed. Octubre 2013)

- Guía ITC –LAT-07 “Líneas aéreas con conductores desnudos” (Ed. Octubre 2013)

22/11/2013

Preguntes freqüents certificació energètica d'edificis

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat una relació de preguntes freqüents del RD 235/2013, de certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Preguntes freqüents

Enllaç web Institut Català d'Energia

Enllaç Registre certificadors d'eficiència energètica d'edificis

 

22/11/2013

Presentacions i vídeos de la jornada “Actualización del Documento Básico de Ahorro de energía” del CTE

La jornada va tenir lloc el 29 d'octubre al Centro de Estudios de Técnicas Aplicados del CEDEX.

Enllaç als documents i vídeos de la jornada

 

08/11/2013

Correcció d'errades del DB-HE Estalvi d'Energia

Ha sortit publicada la correcció d'errades de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10-09-2013, per la que s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificiació, aprovat per Reial Decreto 314/2006, de 17-03-2006. 08-11-2013. BOE.Nº 268

Veure correcció

(més informació de l'actualització del DB-HE a la notícia del dia 12/09/2013)

 

18/10/2013

S'amplien els terminis de l'entrada en vigor de l'annex III del Decret 82/2010, dels mitjans d'autopretecció mínims

- Les activtats i centres d’interès per la protecció civil de Catalunya, l’annex III serà d’aplicació a partir del 8 de gener de 2015

- Les activitats i centres d’interès per la protecció civil local, amb caràcter general a partir del 8 de juliol de 2015, amb algunes excepcions que serà d’aplicació a partir del 8 de gener de 2015

Consulteu la nota completa

Més informació sobre els Plans d'autoprotecció i el Decret 82/2010

 

15/10/2013

Fulletó informatiu Com obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica dels edifici existents realitzat per diferents col·legis professionals.

 

25/09/2013

Màster en Incendis i Protecció Civil

Organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), té per objectiu donar resposta a les necessitats de protecció de la societat actual i també a l'alt nivell de coneixement i d'especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Més informació

 

18/09/2013

Pla especial d'establiment de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella

Ha sortit publicada la modificació del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Més informació

 

12/09/2013

Ha sortit publicada l'actualització del Document Bàsic DB HE d'estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

Blog normativa

Documents CTE

Notícia web CTE

 

22/07/2013

Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels clients consumidors

El Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de febrer de 2013.

La principal novetat d’aquest Decret és que, a partir del 20 de setembre de 2013, els/les professionals liberals col·legiats hauran de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb un model normalitzat, quan els destinataris del llurs serveis siguin persones consumidores.

Més informació

 

12/06/2013

Llei estatal de prevenció i control integrats de la contaminació y llei estatal de residus i sòls contaminats

El dia 13 de juny entra en vigor la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Veure document

 

27/05/2013

Correcció d'errades del RD 235/2013 de certificació d'eficiència energètica en edificis

Veure document 

 

17/05/2013

Registre procediment certificació eficiència energètica d'edificis

L'ICAEN (Institut Català d'Energia) està preparant el procediment de certificació d'eficiència energètica d'edificis, el qual entre d'altres coses, descriu qui pot subscriure el certificat d'eficiència energètica.
Per tal de facilitar a la societat el procés de certificació, l'ICAEN crearà un registre de tècnics als quals es pot sol·licitar aquest servei. Les dades que inclourà aquest registre són les que consten a l'excel adjunt (obrir formulari dades).
Si tens interès en ser inclòs en el Registre et demanem que enviïs l'excel amb tots els camps emplenats (els de color gris són opcionals) a l'adreça electrònica erodriguez@eic.cat. Entenem que la teva resposta ens dóna autorització per a cedir les dades a l'ICAEN.

Consultar Registre certificadors eficiència energètica

Consultar les preguntes freqüents de l'ICAEN

Consultar web Certificació Eficiència Energètica del  Consejo de Ingenieros Industriales

 

09/05/2013

Memòria d'activitats 2012 Àrea d'Enginyers i Empresa

Podeu consultar la memòria d'activitats de l'Àrea d'Enginyers i Empresa de l'any 2012, on trobareu les actuacions destacades de la Comissió d'Acció Professional, informació sobre certificació i visats, secretaria, empresa adherida, ENGINOVA, AQPE, signatura electrònica, taules consultives, etc.

Memòria Àrea d'Enginyers i Empresa2012

 

24/04/2013

Guia tècnica del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha elaborat una guia tècnica d'aplicació del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, en les que ha inclòs comentaris i observacions.

Guia técnica del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas

 

14/04/2013

Certificats eficiència energètica edificis (nous i existents) i modificació RITE

Us informem que el certificat d’eficiència energètica serà exigible en els contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir del 01/06/13, segons estableix el RD 235/2013, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. També s'ha publicat el RD 238/2013, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel RD 1027/2007, de 20 de juliol.

Més informació al Blog de Normativa

Enllaços d'interès, descàrrega programes i cursos

Enllaç ICAEN, organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya

Document preguntes clau Consejo Ingenieros

Jornada Organitzada per l'ICAEN 23/05/13 al Saló Construmat

 

05/03/2013

Ampliació del termini per presentar els plans d'autoprotecció 

El govern amplia el termini per presentar els plans d'autoprotecció i la seva adequació a la normativa vigent amb la publicació del Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espais públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010.

Decret 127/2013

Més informació Plans d'autoprotecció

 

25/02/2013

Nova Instrucció Tècnica Complementària específica per ascensors ITC-AEM 1

Ha sortit publicat el RD 88/2013, de 8 de febrer, per el que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre.

RD 88/2013

Blog de normativa

 

30/01/2013

Actualització Llibres de preus de referència 2013

Ja s'han publicat els llibres de preus de referència pel 2013 d'elements constructius d'obra nova i manteniment habituals en obres d'edificació, urbanització, enginyeria civil i rehabilitació-restauració, amb seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes, extrets del Banc BEDEC Preus/Plecs de l'ITeC. Disponibles en format electrònic (epub). 

Més informació

Convenis ITeC

 

05/12/12

Visita a la Directora de l'ICAEN, Maite Masià

El motiu de la reunió va ser tractar el tema de les atribucions enginyers per a fer els Certificats d’Eficiència Energètica dels Edificis. Es va plantejar un cas de certificat presentat per a la inscripció al registre, signat per un enginyer industrial, on la resposta és que calia que estigués signat per arquitecte, com a representant de la Direcció Facultativa. Revisaran el cas i el criteri i es mostren d’acord amb nosaltres en que no s’ha d’excloure a ningú.Van anunciar que convocarien una reunió amb entitats rellevants en l’àmbit de l’energia per veure formes de col•laboració per l’any 2013. Concretament una de les propostes és l’organització de dues Jornades:

•       La gestió energètica d’edificis en el model d’empreses de serveis energètic

•       Projectes d’aprofitament energètic de la biomassa forestal

 També es va sol•licitar que nomenin un representant pel GT d’Il•luminació del COEIC. 

 

29/11/12

Canvis normatius en relació a la Mútua com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l'1 de gener de 2013

En l’Assemblea d’Acció Professional del dia 29 de novembre de 2012 es va informar sobre la disposició addicional 46ª de la Llei 27/2011, de 1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la SS: estableix les prestacions mínimes que han d’oferir les mutualitats alternatives al RETA. Entrada en vigor 01/01/2013. Hi ha uns mínims de cobertures i quotes. Quan a cobertures, la Mútua compleix però no en imports. Les quotes no poden ser inferiors al 80% del que costa el RETA.

La repercussió és important, es pot passar d’una quota de 850 €/any a 2.300 €/any. La Mútua oferirà la possibilitat de posar aquest increment a estalvi, que actualment ja forma part del paquet alternatiu al RETA.

Més informació

 

01/10/2012

6è Urban Research and Knowledge Symposium - Rethinking Cities: Framing the future entre els dies 8 i 10 d'octubre al Palau de Congressos - Fira de Barcelona, organitzat pel Banc Mundial i l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest simposi internacional reunirà experts de tot el món, professionals, docents i empreses amb l’objectiu de debatre entorn els reptes i les oportunitats que la planificació urbana ofereix a les ciutats, en termes d'eficiència econòmica, sostenibilitat ambiental o equitat social.

 Més informació

Programa

 

03/09/2012

Organismes de control: persona física

Us informem de les modificacions realitzades al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructrua per a la Qualitat i la Seguretat Industrial i s'introdueix la possibilitat de que els Organismes de Control (OC) siguin persones individuals, i no només persones jurídiques.

Més informació

RD 2200/1995

 

20/07/2012

Instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica

S'ha publicat la instrucció 9/2012, de 05-07-2012, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació per a la inscripció d'instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Més informació

 

20/07/2012

Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

S'ha publicat la instrucció 8/2012, de 28-06-2012, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació de la normativa vigent per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Més informació

 

05/07/2012

EL COEIC i la Mútua amplien el servei d'Avals per a Concursos públics

A més dels avals per a licitació ara també s'inclouen els avals per a execució*. Cada aval per execució sol.licitat té un cost de 54 € anuals, per a avals d'un import igual o inferior a 7.000 €. Per a imports superiors el cost anual és d'un 1% de l'aval. El termini és de màxim 4 dies. 

*segons import de l'aval

Més informació

 

10/10/2011

Plans d'autoprotecció

El Departament d'Interior ha publicat una Resolució relativa a l'exàmen d'acreditació per a l'elaboració de plans d'autoprotecció. L'examen lliure es convoca el proper 17 de desembre a les 9:30h a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Més informació

 

20/09/2011

Novetats en les converses ENDESA - COEIC

D’acord amb la noticia que us avançàvem el 22/07/2011 de Novetats referents a les converses entre COEIC i Endesa, us facilitem les adreces de contacte de Fecsa Endesa Catalunya per a nous subministraments a on podeu trobar, entre d’altres documents, el llistat actualitzat dels Punts de Servei de la companyia a Catalunya.

Més informació

 

24/08/2011

Departament d'Interior

  • Ordre INT/192/2011, de 28 de juliol, d'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil. Més informació.
  • ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció. Més informació.

28/07/11

Instal·lacions frigorífiques, aigua i climatizació

Correcció errors Real Decreto 138/2011 que aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instruccions técnicas complementarias. 

Més informació

 

25/07/11

Tutorial del registre electrònic HERMES de plans d'autoprotecció

Més informació

 

22/07/11

Novetats referents a les converses entre COEIC i Endesa.

Més informació

 

23/06/11

RD 751/2011, de 27 de maig, pel que s'aprova la Instrucció d'Acer Estructural (EAE). 

L'entrada en vigor és als 6 mesos de la seva publicació.

Consulta'l

 

03/06/11

Manifest en defensa dels professionals d’arquitectura, consultoria tècnica i enginyeria

Consulta el Manifest

Reculls de premsa

 

Incompatibilitat jubilació i exercici professional

Carta del Degà

 

Avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica

Consulta el text complert