Política de privacitat

A través del present avís, el COL∙LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (en endavant “COEIC”) i l’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (en endavant “AEIC”), amb domicili a Via Laietana, 39, de Barcelona (08003), informen als usuaris del present lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el COEIC informa que les dades de caràcter personal que, si s’escau, siguin facilitades pels usuaris a través dels diferents formularis incorporats al present lloc web passaran a formar part dels fitxers automatitzats de dades personals responsabilitat del COEIC o de l’AEIC, segons el cas, autoritzant expressament l’usuari el referit tractament.

La identificació del fitxer al que quedaran incorporades les dades personals facilitades, així com el responsable del mateix i les finalitats del seu tractament s’especifiquen al peu cadascun dels formularis incorporats al present lloc web. Les dades facilitades mai no seran utilitzades per a cap finalitat diferent a les expressament referides, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a aquestes finalitats.

Cas que en els formularis s'incloguin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari que les facilita, aquest últim haurà d'informar a aquestes persones dels extrems continguts en el present avís.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, quedant l'usuari obligat a complimentar els formularis amb dades autèntiques, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar al COEIC, l’AEIC o qualsevol tercer com a conseqüència de complimentar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En aquest sentit, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar al COEIC o l’AEIC, segons quin sigui el responsable del fitxer al que s’incorporin les seves dades, qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes.

Cas que el COEIC o l’AEIC prestessin algun tipus de servei especial pel qual determinessin unes previsions específiques diferents a aquestes pel que fa a la protecció de dades personals, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència entre ambdues.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda pel COEIC i l’AEIC és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el deure de secret professional, procedint únicament a realitzar, d’acord amb la normativa vigent aplicable, les comunicacions que resultin estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats indicades.

Tanmateix, mitjançant la present Política de Privacitat el COEIC i l’AEIC informen que han adoptat els nivells de seguretat en matèria de protecció de dades personals establertes tant a la LOPD com al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada LOPD, i han instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals incloses en els seus fitxers.

Conforme al que disposa l'article 6 de la LOPD, l'acceptació de l' usuari per tal que les seves dades personals puguin ser tractades en la forma establerta en la present Política de Privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

El COEIC i l’AEIC comuniquen als usuaris que utilitzen cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web, d'acord amb els termes descrits a la seva "POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES", que queda incorporada al present avís per remissió des d'aquest apartat.

El COEIC i l’AEIC es reserven el dret a modificar la seva Política de Privacitat d'acord al seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si el COEIC i l’AEIC introdueixen alguna modificació sobre la present avís, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement del contingut de la Política de Privacitat vigent en cada moment. En qualsevol cas, la relació amb cada usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què aquest accedeix al lloc web.