Recull de les darreres instruccions i notes de Seguretat Industrial

dimarts, 4 novembre, 2014

Recull de les darreres instruccions i notes aclaridores de Seguretat Industrial:

Any 2014

- Nota aclaridora sobre la reclassificació de les instal•lacions frigorífiques.

Instrucció 6/2013, de 03-09-2013, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors. 

- Nota aclaridora a la Instrucció 6/2013, de 03-09-2013, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors.

- Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal•lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

- Nota d'aclariments sobre el procediment d'inspecció de les instal•lacions elèctriques arran de l'anul•lació del Decret 363/2004.

- Instrucció 3/2014, de 20-03-2014, de la Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la cual s'estableixen les condiciones i el procediment a seguir per fer modificacions en instal•lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió

- Instrucció 1/2014, de 19-03-2014, de la Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la cual s'aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)

Any 2013

- Nota aclaridora sobre els mitjans tècnics materials de les empreses mantenidores d'extintors d'incendi.

- Instrucció 3/2013, de 04-03-2013, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la quals'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'ámbit reglamentari de les instal.lacions frigorífiques