Quotes

Quotes 2018 dels Enginyers Industrials de Catalunya Associació i Col·legi(*)

  • Quota ordinària: 316€/any (26,33€/mes)

  • Quota reduïda (Subvenció del 50%): 158€/any (13,17€/mes)

  • Quota mínima (Subvenció del 84%): 50€/any (4,17€/mes)

  • Quota única d'ingrés: 0€

  • Quota única de reingrés: 316 €

Subvencions:

Socis escolars Gratuït 

________________________________

Enginyers/es joves: incorporacions al 2018(**) 

Fins a 30 anys Quota mínima 

Dels 30 als 34 anys Quota reduïda 

L’import satisfet en quota l’any anterior pels enginyers/es de fins a 34 anys, es podrà destinar íntegrament a formació en els EIC. 

________________________________

Enginyers/es sèniors(***) 

Dels 70 als 74 anys Quota reduïda 

A partir dels 75 anys Quota mínima 

________________________________

Enginyers/es en situació d’atur Enginyers/es en excedència territorial 

Pertinença menor a 3 anys Quota reduïda amb RCP Quota reduïda

Pertinença major a 3 anys Quota mínima sense RCP Quota mínima

________________________________

Per a més informació:

Montse Padrós: secretaria@mail.eic.cat; 93 502 90 84 

(*) Als professionals vinculats només a Associació o Col·legi se’ls aplicarà la totalitat de la quota a l’entitat que correspongui.
(**) Les incorporacions anteriors al 2018 es seguiran regint per l’anterior política de quotes. L’import satisfet en quota l’any anterior pels enginyers/es de fins a 34 anys, es podrà destinar íntegrament a formació en els EIC.
(***) En tots els casos caldrà no trobar-se en actiu i tenir una pertinença mínima de 15 anys als EIC.
Les incorporacions anteriors al 2018 que hagin gaudit de la subvenció del 100% de la quota, que no estiguin en actiu i siguin majors de 70 anys, se’ls aplicarà la quota mínima amb caràcter voluntari.