Visat

Què és el visat

Entendrem per visat el que es recull en les disposicions legals vigents, en concret la Llei Òmnibus, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i el Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.

Es preveuen dos tipus de visat:

 • Visat obligatori. És el que s’ha d’efectuar als treballs recollits en el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
 • Visat voluntari.És aquell que el sol·licita expressament el client del professional que signa el treball, i es pot emetre per a qualsevol tipus de document.

Quina cobertura de responsabilitat civil professional és necessària?

Per visar treballas, es necessari disposar d’una cobertura mínima de 300.000 € fins el 31/12/2010.

De cara al 2011, la Comissió d’Acció Professional ha estudiat l’històric de sinistres dels darrers dos anys i ha decidit recomanar als enginyers que adaptin la cobertura a la tipologia de treballs que visin o certifiquin, però no demanar-ne cap com a condició per poder certificar o visar.

Si un treball dels que requereixen visat obligatori, segons el Decret 1000/2010, no està visat pel COEIC, la franquícia passa a ser de 12.000 €, tant si l’enginyer té només la cobertura bàsica com si té ampliació.

Més informació

Relació de tipus de treball i de tipus de documents que han de ser objecte de visat.

Visat obligatori

Els treballs que obligatòriament s’han de visar queden recollits en el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori:

Article 2. Visats obligatoris. Es obligatori obtenir el visat col·legial únicament sobre els treballs professionals següents:

 • Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.
 • Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.
 • Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.
 • Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.
 • Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
 • Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
 • Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los artículos 155 y 156 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
 • Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
 • Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), previstos en los artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Visat voluntari

Pot ser objecte de visat voluntari qualsevol tipus de treball o document.

Quin cost té el visat

En el mateix article 5 de la Llei Òmnibus que modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, entre d’altres coses diu: “quan el visat col·legial sigui preceptiu el seu cost serà raonable, no abusiu ni discriminatori”.

Visat obligatori

El seu cost està condicionat a l’article anterior: raonable, no abusiu ni discriminatori.

Segons Barems del Consejo.

Visat voluntari

Segons Barems del Consejo.

Més informació